සැඟව ගියාද අතීතය

සැඟව ගියාද අතීතය
ඒ කොමල පිළිසඳර
ඒ සුහද මනරම් රාත්‍රියන්
ඒ සිනහ අදර කතාවන්
දැන් කෙසේ අසම්ද
දුක් කඳුළු සිත් අතර
මිරිකී ගයනු බැරි
ඒ අසීමිත සෙනෙහස
මා කෙසේ විඳිම්ද
තනිව
ඒ හීන් කෙඳිරි හඬ
උණුසුම් ස්නේහය
ස්පර්ශය
රැගෙන මේ බිඳුණු හද
බලා සිටියි එන තුරා
අවසානය
Previous
Next Post »